titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

Pedagógiai Programunknak legfontosabb céljai között szerepel a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű tanulóink azonosítása és fejlesztése.

Intézményünk 2013-ban regisztrált a Tehetségpontra, 2020-ban nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Tehetségpontunk a komplexitás elvét előtérbe helyezve a zenei, nyelvi- verbális, téri- vizuális, testi- kinesztetikus interperszonális képességterületeket egységben kezeli. Azt valljuk, hogy legjobb tehetségazonosítás a tehetséggondozás folyamatában valósul meg. Szakköreink, tehetséggondozó foglalkozások széles köre módot ad a kiemelten tehetséges tanulók tanulmányi versenyekre való irányítására, felkészítésére. Magasan képzett tantestületünk kiváló szakmai hátteret biztosít ennek megvalósítására. Munkaközösségvezetők koordinálják az alsó és felső tagozaton az iskolai, kerületi és regionális tanulmányi- és sport versenyeket, rendezvényeket. Számos kerületi, fővárosi tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményeket értünk el.A tehetséggondozó programjainkba való beválogatásnál hangsúlyozzuk a megfigyelés módszerét, tulajdonságlista és az érdeklődési irányokra vonatkozó megfigyelési szempontok alapján, de használunk tehetségazonosító teszteket, eljárásokat is. Évek óta alkalmazzuk alsó tagozaton a Kognitív Profil tesztet, amely feltérképezi a képességek erősségeit, gyengeségeit, így sokoldalú képet ad a gyermek fejlettségi szintjéről. A teszt nem ad összesített eredményt, hanem képességterületenként értékel. A vizsgáló eljárás eredménye alapján a tanulók többsége kiemelkedő képességekkel rendelkezik. A 3.4. évfolyamon 15 kiemelten tehetséges tanuló vesz részt komplex tehetséggondozó programban. A kognitív képességvizsgálatot kiegészítettük kreativitás- rajzkiegészítés, mondatbefejezés, szokatlan tárgyhasználat- és motivációvizsgálattal, hiszen a tehetségnek az áltanos értelmi képességek mellett a kreativitás és a motiváció a fontos összetevője. A vizsgálat során átfogóbb képet kapunk tanulóink képességstruktúrájáról, személyiségvonásaikról, ennek alapján tervezzük meg a csoportos és egyéni fejlesztési területeket.
Terveink szerint az 1. évfolyamon a „Kíváncsi Ládával” szeretnék feltárni a tanulók képességeit, érdeklődés irányát, a viselkedés jegyeiket, szociális kompetenciáikat, de a Kognitív Profil tesztet 1.2. évfolyamon is kívánjuk használni.
Több tehetségazonosítási pályázatban is részt vettünk, ami alsó és felső tagozaton is mérte a kognitív és speciális képeségeket.
Tehetségpontunk kiemelt profilja a zenei nevelés, kóruséneklés, amely a személyiség – és közösségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Ez kiegészül a színházpedagógiával, amely lehetőséget ad az értékteremtésre, a hagyományos értékek megőrzésére, illetve arra, hogy a tanulási folyamatban való aktív részvétel révén fejlessze a résztvevők előadói készségét kreativitását, az innovációs képességeit, a konfliktuskezelést, a kommunikációs képességeket, a toleranciát, az együttműködés, az alkalmazkodás képességét.

Tehetségnevelési kérdésekben tanácsainkkal támogatjuk a szülőket fogadóórákon, szülői fórumokon. A tehetséggondozó munkánkat az iskolapszichológusunk is segíti. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tanulóink intellektuális és speciális képességeinek korai feltérkepézését, fejlesztését és mentorálását, mert a tehetségpotenciál így tud majd megfelelően kibontakozni.


Budapest, 2022.02.16.
Csáki Katalin