Felső tagozat

eiskolázási adatok:

A 2014/2015-ös tanévben is eredményesen felvételiztek nyolcadik osztályos diákjaink a középiskolákba.

Tanulóinkat a főváros kiváló középiskolái vették fel. (Fazekas Mihály Gimnázium,József A. Gimn., Petőfi S. Gimn., Szt. Margit Gimn., Városmajori Gimn., Eötvös J. Gimn., Veres Pálné Gimn., Budai Nagy Antal Gimn., Budai Középiskola, Madách Imre Gimn., II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola…)

Egy jól működő iskolarendszernek a kor kihívásaira válaszolnia kell. Gyermekeinknek anyanyelvi kultúrája mellett meg kell ismerkednie az informatika és legalább egy idegen nyelv alapjaival. Ez a tény a gyermekek személyiségfejlődését, terhelhetőségét figyelembe véve a pedagógia sarkalatos kérdéseivé vált. Meg kell találnunk azt az egészséges középutat, amikor – a gyermekek testi-lelki fejlődése érdekében – megfelelő időben és módszerekkel tanítjuk meg az alapvető ismereteket, hogy a későbbiekben is alkalmazható tudás birtokába juthassanak.

Nyelvoktatás

Iskolánkban közel két évtizede folyik angol és német nyelv oktatása bontott csoportokban heti 3-4 órában.
Célunk A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók tudják megoldani nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magán-életben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.
Célunk elérése érdekében változatos módszerekkel, egységes követelmény ill. értékelési rendszerben taníttunk.
A négy alapkészség /olvasás-írás,beszéd-hallásértés/ rendszeres fejlesztése mellett hangsúlyt fektetünk a biztos nyelvtani tudás megszerzésére is.
A tanórákon felül rendszeresen tartunk tehetséggondozó, ill. felzárkóztató foglalkozásokat. Plusz feladatokkal segítjük tanulóink munkáját.
Minden évben szervezünk angol nyelvi versenyt, ahol tanulóink szép számban vesznek részt.
A 2014-15-s tanében országos nyelvi mérésben vettünk részt igen jó eredménnyel.

Angol nyelv:
6. évfolyam 94 %
8. évfolyam 89 %
Német nyelv:
6. évfolyam 96 %
8. évfolyam 82 %
Zenei nevelés

Iskolánk zenei nevelése Kodály Zoltán pedagógiai elveit követi, melyek alapgondolata, hogy a zenéhez, mint egyetemes kultúrkincshez, a zenei anyanyelv megismerésén keresztül vezet az út. Ennek a gondolatnak megjelenő formája A zenei nevelés módszertani alapelve a közös éneklés, az elemi kottaolvasási és íráskészség elsajátítása.

Több,mint tíz éve működik a Füredi kórus. A próbákon és a szerepléseken a gyerekek közvetlen kapcsolatba kerülnek a művészi alkotásokkal, a zenei folyamat résztvevői sőt megteremtői lesznek. A kórus az elmúlt években számos felejthetetlen fellépésen vett részt. Énekeltünk a MÜPA-ban, kétszer kaptunk Év Kórusa, illetve Országos Dicsérő Oklevelet a mínősítő hangversenyeken.
Ezüsz mínősítést értünk el két külföldi kórusversenyen. Minden évben részt veszünk az Újbudai Tavaszi Hangversenyen. Tanulóink sikerrel szerepeltek a kerületi és budapesti népdaléneklési versenyeken.

Anyanyelv

Munkaközösségünk kiemelt hangsúlyt fektet a biztos alapkészségek kialakítására, ezen belül a tanulók szövegértő- és kommunikációs képességének, illetve írás- és helyesírási készségének fejlesztésére.
A 6. és 8. évfolyamok kompetenciamérésén szövegértés területén tanulóink a budapesti és az országos átlag felett teljesítenek, ugyanez mondható el a felvételiken elért eredményekről is.
Tanóráinkon korszerű tanulási módszereket, egységes követelmény- és értékelő rendszert alkalmazzunk.

A tanév során tanulóink számtalan versenyen és pályázaton mutathatják meg tehetségüket. Évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el vers- és prózamondásban, a Simonyi Zsigmond helyesírási, valamint a Kazinczy-versenyeken. Büszkék vagyunk a szónokversenyen nyújtott kiváló teljesítményükre: az országos első helyezésre.

Szép, rendezett könyvtárunkban szívesen töltik idejüket a gyerekek, izgalmas felfedezőútra csábítja őket a sok-sok könyv. Olvasási pályázatokon, könyvtárhasználati versenyeken tanulóink rendre jeleskednek.

Matematika

Munkaközösségünk kiemelt feladatának tartja a módszerek sokszínű alkalmazása mellett a matematika és a természettudományos tárgyak iránti érdeklődés felkeltését, a hozzá kapcsolódó kompetenciák fejlesztését. Tanóráinkon egységes értékelési- és követelményrendszert alkalmazunk.

A gyerekek motiváltságának fenntartása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a matematikai tehetségek felismerésére, és fejlesztésére. Diákjaink az év során nagyon sok kerületi (Bolyai Matematika Csapatverseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny , több fordulós Internetes Matematika verseny) és házi rendezésű (Házi verseny, SUDOKU verseny )versenyeken vesznek részt kiemelkedő eredménnyel.

Nyolcadikosaink számára a sikeres felvételi vizsgára való felkészülésben külön előkészítő tanfolyamot hirdetünk meg évről-évre.

A természettudományok tanításakor az alapfogalmak elsajátíttatása mellett legfőbb célunk a helyes szemlélet kialakítása. Eszközeink, módszereink, rendkívül változatosak: kirándulás, kísérletezés, megfigyelés, versenyeken, pályázatokon való részvétel.

Diákjainkat idén is elvittük a Planetáriumba, Természettudományi, Mezőgazdasági Múzeumba, Állatkertbe, Sas-hegyre, Kertészeti Egyetem botanikus kertjébe, a Jövő Házába…

Informatika

Az informatikai ismeret oktatása a mai gyorsan fejlődő világunkban elkerülhetetlen. Az informatika tantárgyat iskolánkban heti két órában kis csoportos munkában az idei évtől egy teljesen megújult szaktanterem oktatjuk.

A tantárgyi követelmények figyelembe vétele mellett nagy hangsúlyt fektetünk a logikus gondolkodáson alapuló felhasználói ismeretek fejlesztésére. Igyekszünk diákjaink gyakorlati tudását alkalmazói szintre emelni a Word, PowerPoint, Excel programok használatában. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk az internet tudatos, és helyes használatának megismertetésére is.

Évek óta nagy lelkesedéssel vesznek részt tanulóink az önkormányzat által meghirdetett prezentációs versenyen, valamint a kerületi informatikai versenyen is, ahol szép sikereket könyvelhetnek el tanulóink.

Testnevelés

Iskolánk nagyon szép, jó levegőjű környezetben, megújult játszótérrel, udvarral, sportpályákkal, jól felszerelt tornateremmel és kondicionálóteremmel várja a sportolni szeretőket. A kerületi sportversenyeken szép eredményeket érünk el.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás egyik lehetősége, hogy évek óta matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból felvételi előkészítő tanfolyamokat tartunk a középiskolai felvételi előtt álló diákjainknak.

Kiváló lehetőséget biztosítanak a szabadidő hasznos eltöltésére az iskolában működő – az alsós mellett – a felsős szakkörök is. A felsős sporttevékenységek közül tömegsport, foci, röplabda, kosárlabda ad lehetőséget a mozgásra.

A környezeti- és egészségnevelés meghatározó szerepet tölt be nevelő-oktató munkánkban. Fontos feladatunknak tekintjük az eddig elért eredmények fenntartását, hogy az ÖKOISKOLA cím méltó birtokosa maradhassunk. Az iskola, mint környezet, hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálódására, ezért ügyelünk az iskola tárgyi világának esztétikájára. Az épületbe lépőt rend és tisztaság fogadja. A folyósokat gyermekrajzokkal dekoráljuk, diákjaink ízlésesen berendezett tantermekben tanulhatnak.

Iskolánk földrajzi fekvésének köszönhetően páratlan adottságokkal rendelkezik. Fajgazdag kertünkben a növények, rovarok, madarak életét közvetlenül figyelhetik meg a tanulók. Az iskola napközisei védnökséget vállaltak az iskola kertje felett. Természetvédő diákok vigyáznak a kert tisztaságára, végzik a komposztálás teendőit, a kihelyezett madáretetőbe hetente friss madáreleség is kerül.

A szabadban tartott tanórák kiváló színtere a kitáblázott tanösvényünk, ahol fajismereti gyakorlatokat, játékos foglalkozásokat, akadályversenyeket tarthatunk.

Iskolánk „zöldítési” programjának keretében a kül- és beltéri növények beszerzése folyamatosan történik a különféle pályázatokon elnyert pénzből. A Köbölben hagyomány, hogy a ballagó nyolcadikosok egy kis facsemetét ültetnek el az iskolaudvaron, gazdagítva ezzel a növényállományt. Ezt gyarapította a diákok által kiültetett hagymás növények sokasága.

Az udvar aszfaltozott része játék és sportolás helyszíne, melyet a kosárpalánkok és focikapuk színesítenek.

Minden évben több alkalommal kiemelkedő mennyiségű újságpapírt gyűjtünk össze – lelkes szülők és gyerekek segítségével.

Környezeti nevelésünk kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, mely része a személyiségfejlesztésnek.

A felső tagozatos osztályfőnöki órák tanmenetét úgy állítottuk össze, hogy 10 óra az egészségnevelést szolgálja. Hagyománnyá vált rendezvényünk az egészség- és sportnap – sok-sok mozgással.

Tanórán kívüli munkáink közül külön említést érdemel a napközis kollégák környezeti nevelése. Diákjaink aktívan tevékenykednek az udvar szépítésében és annak megóvásában (őrjárat). A „jeles napok” (pl. Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja) megünneplésével járulnak hozzá a gyerekek szemléletformálásához.

Természetbúvár diákjaink számára különféle szakköröket biztosítunk. A biológia és kémia szakkörökön kísérletekkel, megfigyelésekkel, a természetjáró szakkörön a túrázás során bővíthetik tudásukat diákjaink. Az alsósok számára is sok program kínálkozott. Jártunk erdei kirándulásokon a Budai-hegységben, a Bükkben, XI. kerületi sétán és budapesti városnézésen. Kihasználjuk a Kertészeti Egyetem arborétumának a közelségét és a Sas-hegy kínálta lehetőségeket.

Részt veszünk a 4 minisztérium által támogatott „Szitakötő” programban, mely az integrált ökológiai nevelést hivatott segíteni. Az ehhez készült folyóiratokat ingyenesen az iskolák rendelkezésére bocsátják, mi pedig a szakórákon illetve szakkörökön használjuk azokat.

A külső helyszíneken tartott órák kimagasló hozadékot adnak a pedagógiai munkához.

Aktív kapcsolatot tartunk fenn a Szépművészeti és a Természettudományi Múzeum múzeumpedagógusaival, akik komplex foglalkozásokat tartanak tanulóinknak.

Az esztergomi Vármúzeum iskolánkba kihelyezett ásványkiállításán és bemutatóján sok ismerettel gazdagodhattak tanulóink.

Az évközi és tanév végi osztálykirándulások, az öröm- és élményteli nyári táboraink is a környezeti nevelés fontos színterei. Hagyományos táboraink

A tanév végi tanulmányi kirándulások a sokoldalú ismeretszerzésen kívül a közvetlen és a távoli környezet megismerését, védelmét, szeretetét igyekszik szolgálni. Felsős diákjaink június első hetében megnézték Százhalombattán a Régészeti Parkot, Eger, Kisoroszi, Esztergom nevezetességeit.

Törekvéseink azt a célt szolgálják, hogy tanulóinkban a természet megismerésén túl kialakuljon a környezettudatos magatartás és környezetért felelős ember váljék belőlük.

Iskolánkban folyó oktató-nevelő munkáról az értékekés, mérés adhat objektív képet.

Tanulóink tudását, képességét, készségét több alkalommal mértük a tanév folyamán: iskolai, kerületi szinten matematika, magyar, idegen nyelvek tantárgyakból. Részt vettünk az Országos készség- és képességmérésben matematika, szövegértés témakörökben.

Diákjaink tudását, tanáraink felkészítő munkáját dicséri a kiváló eredményeket felsorakoztató versenysorozat, melyet az egész évben szervezünk.

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat