Alsó tagozat

Az alsó tagozat bemutatása
Az általános iskola első évei minden gyermek életében meghatározó jelentőségű, hiszen azoknak az alapvető képességeknek és készségeknek a kialakítása történik, melyek a majdani tanulás alapjául szolgálnak. Ekkor alakulnak ki a tanulási szokások, az iskolával, a tantárgyakkal való kapcsolatok, melyek a későbbi ismeretszerzést segítik.
Fontosnak tartjuk a leendő első osztályosok gördülékeny iskolakezdését, ennek érdekében a pozitív tulajdonságaikat kiemelve fejlesztjük akaraterejüket, hogy zökkenőmentesen, sikerélményekkel gazdagodva térhessenek át az iskoláskorba. Iskolánkban gyermekközpontú, a tanulók egyéni tempóját és képességeit figyelembe vevő oktatás folyik. A tanítóink által alkalmazott pedagógiai módszerek teljes mértékben igazodnak a gyermekek egyéni adottságaihoz, fontos irányelv, hogy minden gyerek megkapja a képességeinek megfelelő segítséget. Azt szeretnénk, hogy a tanulás, a munka mellett mindenki jól érezze magát, örömmel járjon iskolába.
Az alsó tagozat 4 évfolyamán jelentős szerepet kap gyermekeink olvasási készségének, helyesírásának, számolási készségének fejlesztése mellett, a diákok kommunikációs képességének, viselkedés- és mozgáskultúrájának irányítása. esztétikai és érzelmi nevelése is.
A pedagógiai programban meghatározott célok, feladatok teljes mértékben alkalmazkodnak tanulóinkhoz. Elsősorban a rendszeres munkára, kitartásra fektetünk hangsúlyt. Az oktatás-nevelés egységét szem előtt tartva, kiemelt figyelmet fordítunk azokra a gyermeki tevékenységekre, amelyek a „köbölös” közösséghez tartozás érzését erősítik. Az oktatás eredményességét tükrözi az évek során tapasztalható kimagasló tanulmányi átlag, tanulmányi- és sportversenyeken való dobogós helyezéseink.
Nevelő-oktató munkánk

Iskolánkban a mindenkori első osztályosokat hagyományos módszereken alapuló, szótagolással bővített hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítjuk a betűvetés tudományára.
Matematikából a számfogalom kialakítása sokszínű tevékenykedtetéssel történik, olyan feltételeket teremtünk, ahol az ismeretanyag elsajátítása játékosan, eredményesen zajlik. A legmodernebb módszerek alkalmazása segít a matematika rejtelmeit elsajátítani, a számok világában eligazodni. Nem tévesztjük szem elől, hogy feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően előtérbe helyezzük az idegen nyelvek oktatását, heti 3-4 órában bontott csoportban tanulhatják a tanulók a német, vagy az angol nyelvet. Oktatásunk elsősorban a nyelvikészségek elsajátítását szolgálja, megismerteti a német, illetve az angol kultúra sajátos értékeit. A nyelvoktatás bontott csoportban történik
Emelt szintű ének-zeneoktatás

“A zene az élet szépségét és ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
(Kodály Zoltán)

Intézményünkben elengedhetetlennek tartjuk a tanulók személyiségének megformálásában az ének-zeneinevelést. Iskolánk 3 kórusa szerepléseivel szakmailag megalapozott, jelentős hírnévre tett szert.
A zeneis tanulók már első osztálytól kezdve emelt szinten tanulják ezt a tantárgyat, ami kiváló hatással van a személyiség fejlődésére, valamint más tantárgyak ismeretanyagának elsajátítására. Célunk a gyerekek zenei képességének fejlesztése, zenekultúrájuk, műveltségük megalapozása. Ha már kisgyermekkoruktól zene és muzsikaszó veszi őket körül, akkor ez zeneszerető felnőtt korukban is természetes lesz.
Számítógépek jelenléte az oktatásban

A kor követelményeihez igazodva fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerkedjenek a számítógépek alkalmazásával. Jól felszerelt oktatótermünk biztosítja, hogy minden diákunk bontott csoportban számítástechnikai oktatásban részesüljön. Az alsó tagozatosok az alapvető ismeretek megszerzéséért negyedik osztályban informatikát tanulnak és valamennyi felső tagozatos tanuló a 8. osztály végére biztos tudással rendelkezik majd a számítógépek használatában.
Mindennapos testnevelés

A mindennapos testnevelés bevezetése idén már az első, a második és a harmadik évfolyamot is érinti. Visszatekintve az elmúlt 3 év lelkesedésére és sikereire, a gyerekek legnagyobb örömére idén is jégkorongoktatásban vehetnek részt. Sok csillogó szemű gyermek érkezik vissza egy-egy korcsolyaóra után az iskolába, amely nemcsak a gyermekek mozgáskultúráját fejleszti, hanem az osztályok közösségformálásában is fontos szerepet játszik.
Tanulmányi versenyeken való részvétel lehetőségei

Iskolánkban hagyomány különböző tantárgyi vetélkedők megrendezése a tanév során: vers- és prózamondó, szépolvasó, helyesírás, matematika, mesemondó.
Ezeken a versenyeken a gyerekek játékos formában, egymással versengve jutnak nagyon komoly tudás birtokába. A versenyeknek az első helyezettjei képviselik iskolánkat a kerületi tanulmányi versenyeken és igen szép eredményeket érnek el.
Tanítás utáni programok

A délelőtti tanítás után a napközi otthon biztosítja a gyerekeknek a tanulmányi munka segítését, a kikapcsolódást, a játékot. A napközit a nevelési lehetőségek egyik legszélesebb területének tartjuk, az otthonosság megteremtésnek szellemében működik. Gondoskodunk arról, hogy a másnapi órákra kellően felkészülten menjenek a tanulók, de arról is, hogy mindig elegendő idő jusson a mozgásra, a játékra az iskolánk kertjében. Lehetőség nyílik naponta a tehetséges tanulók fejlesztésére: rejtvényeket, gondolkodtató feladatokat oldanak meg, könyvtárban búvárkodnak.
A tudatos pályairányítás célját szolgálja a sokszínű délutáni elfoglaltság, szakkörökön, tanfolyamokon való részvétel lehetősége: matematika, irodalom, rajz, varró, kerámia, kézműves, „Ezer virág”, furulya
Iskolánk sporttevékenysége sokrétű, jó adottságokkal rendelkezünk az egészséges életmód kialakítására (kertes udvar játszótérrel, kosárpálya, teniszpálya, télen korcsolyapálya, kondicionáló-terem). A mozgást kedvelő gyerekek számára a délutáni tömegsport, röplabda, foci, kosárlabda, játékos torna nyújt még lehetőséget.
Évek óta részt veszünk a kerület által rendezett sportversenyeken, ahol tanulóink szívesen mérik össze erejüket másokkal, sok aranyérmet szereznek. Testnevelő tanáraink kiváló munkáját bizonyítják a tanulók által elért eredmények. Ezek a rendezvények nagyon sok gyereket mozgatnak meg, élményt adnak tanulóink számára, sportszerűségre, versenyszellemre nevelik őket.
Azt szeretnénk, hogy tanulóink sokáig járjanak iskolánkba, így biztonságban, jó körülmények között szerezhessenek minél több ismeretet, gyarapíthassák tudásukat és minél tovább maradhassanak gyerekek.
Komlódi Andrásné
igazgatóhelyettes

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat